Naoya Sogo

M1
Naoya Sogo
Hometown:
Email: sogo.naoya.668 @ s.kyushu-u.ac.jp
Office:Ito W1-B617
Supervisor:

Research

etc.